Anders boeren

Magazine cover

Nieuwe denkers én doeners

Zo ontstaat een grote lokale afzetmarkt
voor een bijzonder stukje varkensvlees. Vergelijk het met de Iberico-varkens die
in Spanje in eikenbossen leven en waar omheen een groot netwerk hangt van restaurants, hotels, wandelpaden en natuurgebieden die duizenden toeristen
per jaar trekken.”

Economische motor
Extra pluspunt volgens Inge is, dat
de Peelse bossen prachtige gebieden
opleveren. “Voor planten, dieren en
vogels, maar ook voor de bewoners.
Mijn wens voor de varkenshouderij in Nederland en die in de Peel in het bij-
zonder is dat deze bedrijfstak weer
de economische motor van het platte-
land wordt die het ooit was.”

“Dit plan is een voorbeeld van hoe we kunnen omgaan met ruimtelijke én maatschappelijke vraagstukken in de industriële landbouw”, zegt Inge. “In
‘Go Nuts’ worden alle water-, mest-, energie- en biomassastromen aan
elkaar gekoppeld. Zo ontstaan lokale kringlopen die dure en vervuilende
import van buiten verminderen.”

Productieproces
Met de Peel heeft Inge Vleemingh een
multifunctioneel landschap voor ogen,
waar de oorsprong van het vlees op je
bord zichtbaar wordt in het landschap. “Volgens mij is het belangrijk dat onder-
nemers hun productieproces laten zien.

Het concept: alle varkens scharrelen buiten in een 600 hectare groot bos gevuld met noten en vruchten.

Een
bijzonder
stukje
varkensvlees

Meer weten?

ingevleemingh.nl

j

Meer weten?

ingevleemingh.nl

k

Terug

Terug

Bijzonder stukje
varkensvlees

Lees meer

Bijzonder stukje
varkensvlees

Lees meer

De intensieve veehouderij kampt met een
heel ander probleem. Partijen zitten elkaar
al snel in de weg.

Boeren willen best duurzamer worden, maar krijgen daarbij niet echt medewerking van bijvoorbeeld supermarkten. Die zetten vooral
in op een lagere prijs. Die prijsverlaging kan weer alleen bij volumegroei, en dat willen bijvoorbeeld omwonenden niet. Landschaps-architecte Inge Vleemingh bedacht ‘Go Nuts!’ voor grootschalige varkenshouderij in de Peel, die de directe omwonenden niet in de weg zit.

Scharrelbos met noten
& vruchten

Terug

Terug

Meer weten?

demelksalon.nl

j

Meer weten?

demelksalon.nl

k

lands cultuurproduct. Een product dat het verdient om op waarde te worden geschat. Daarom ontwerp ik een nieuwe keten rond melk, die dat centraal stelt. Door de rijk-heid aan keuzen voorop te stellen, en hoe dat te proeven is in de melk, stimuleer je bewuste keuze door boer en burger.”

Boerenverstand
Hierbij legt ze de verbinding met nieuwe technologieën. “De agrofoodsector zit van nature vol verschillen en innovaties die al doende ontstaan; het eigenwijze boeren-verstand. Die zijn in de loop van de indus-trialisatie op de achtergrond geraakt. De industriële technologie gaf minder ruimte voor experiment en variatie. Het mooie is dat nieuwe technologieën die ruimte juist wel geven. Denk bijvoorbeeld aan melk-technieken, waarmee steeds meer varia-ties in de melkkwaliteit kunnen worden herkend.”

Als onderdeel van haar ontwerpproject riep Sietske de ‘melksommelier’ in het leven: iemand die melk beoordeelt op smaak en herkomst, net zoals de wijnsommelier dat doet met wijnen. “Ik laat mensen een vaak nog onbekende, maar waarde(n)volle kant van melk beleven en de mogelijkheden ervan zien. Het draait hierbij om verschil-len tussen smaak en samenstelling van boerenmelk. Want de ene melksoort is de andere niet. Dat heeft alles te maken met de bedrijfsvoering. Net als de wijnboer
maakt de melkboer zijn eigen keuzes in
het productieproces. Het gaat dan om de omgang met landschap, milieu, dier en omgeving. Dat proef je terug in de melk.”

"In de MelkSalon staat dat verschil tussen boeren centraal. “Melk is een oer-Neder-

Een van de J7-leden is design
engineer Sietske Klooster. Zij bedacht ‘de MelkSalon’, waarin
ze een duurzame melkcultuur ontwikkelt.

Scharrelbos met
noten en vruchten

Lees meer

Scharrelbos met
noten en vruchten

Lees meer

beleven

Melk

Terug

Terug

Oer-Nederlands
cultuurproduct

Lees meer

Oer-Nederlands
cultuurproduct

Lees meer

Brabant werkt aan een duurzame agrofood-
keten met respect voor mens, dier en milieu.
Aan initiatieven geen gebrek, maar sommige
obstakels zijn halsstarrig. Buiten de gebaan-
de paden treden blijkt niet altijd gemakkelijk.

De provincie organiseert daarom de zoge-
heten Rafael Dialogen over de toekomst
van de Brabantse agrofood. Het doel: met
agrariërs, burgers, politici, ondernemers,
onderwijs, jongeren en bestuurders brain-
stormen over nieuwe ideeën en innovaties.
Voor een aantal jonge experts aanleiding
om de koppen bij elkaar te steken en zich
te verenigingen in de J7.

De ene
melksoort is
de andere niet

Terug

Terug

Sietske Klooster
Bedenker Pop-up Store

NIEUWE DENKERS ÉN DOENERS

Inge Vleemingh
Scharrelbos

NIEUWE DENKERS ÉN DOENERS

Lees meer

Lees meer

Brabant Magazine laat 2 van hen aan het woord: een ‘melk- sommelier’ over de beleving van melk, en een landschaps- architecte over het concept
‘Go Nuts!’ voor grootschalige varkenshouderij in de Peel.

Hoe maak je de agrofoodsector duurzaam? Op initiatief van de provincie buigen jonge kop- lopers, experts, sleutelfiguren en innovators zich over deze vraag. Hieruit is de J7 ontstaan, een club van nieuwe denkers
én doeners in de agrofood.

Agrofood

http://www.ingevleemingh.nl

http://www.demelksalon.nl

Brabant Magazine 18 - Eftelingweg

Brabant Magazine 18 - Colofon

Technology by MagStream Real Time Publishing